Regulamin wypożyczalni 'Twoja Wypożyczalnia

§ 1

 1. W czasie trwania umowy pojazd nie może być używany:
  1. do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych, treningowych., do nauki jazdy, do holowania pojazdów lub przyczep, do przewozu pasażerów, przesyłek kurierskich, jako taksówka, niezgodnie z instrukcją producenta, niezgodnie z prawem a w szczególności prawem o ruchu drogowym, itp.
 2. W czasie trwania umowy Klient:
  1. ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z pojazdem, w tym koszty zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, koszty parkingu, garażowania, naprawy ogumienia i felg z powodu uszkodzenia mechanicznego, wymiana żarówek
  2. zobowiązany będzie do niezwłocznego stawiania się na żądanie HERSON w celu umożliwienia mu kontroli stanu pojazdu i sposobu jego użytkowania,
  3. obowiązany będzie do korzystania z pojazdu sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym, do przejechania pojazdem nie więcej niż 200 km/dobę,
  4. dołoży starań w celu zabezpieczenia pojazdu przed ewentualną utratą, uszkodzeniem bądź pogorszeniem jego stanu,
  5. zobowiązany będzie do niezwłocznego , nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia, informowania HERSON o utracie pojazdu lub każdej usterce, wadzie, uszkodzeniu, innym zdarzeniu lub okolicznościach mogących mieć wpływ na stan techniczny, walory użytkowe lub wartość pojazdu, na nr +48 517 521 721
  6. ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty spowodowane użyciem pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
  7. Zobowiązuje się nie oddawać pojazdu do używania osobom trzecim i zabezpieczyć pojazd przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności poprzez przestrzeganie zaleceń dotyczących zabezpieczenia pojazdu: zamykania oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających w jakie pojazd został wyposażony. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia, jeśli pojazd nie był odpowiednio zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi klient.

§ 2

W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie trwania umowy klient zwróci natychmiast pojazd HERSON, który dokonuje naprawy we własnym zakresie. Wraz z pojazdem klient wyda HERSON wszelkie dokumenty pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków.

Jeżeli szkoda powstała w skutek zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, klient zobowiązany będzie nadto dostarczyć HERSON oświadczenie policji, potwierdzające winę sprawcy lub dane jednostki policji, która prowadzi sprawę.

W przypadku kradzieży klient zobowiązany będzie do dostarczenia HERSON oryginału zaświadczenia sporządzonego przez policję, poświadczającego zgłoszenie szkody.

W przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego odpowiedzialność ubezpieczyciela, klient zobowiązany jest do współdziałania z HERSON oraz ubezpieczycielem w celu prawidłowego spełnienia świadczeń przez zakład ubezpieczeń

Jeżeli w skutek okoliczności leżących po stronie klienta wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe pomimo upływu 60 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, klient zobowiązany będzie do pokrycia szkody w całości na własny koszt. W terminie 7 dni od daty uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela HERSON zobowiązany będzie rozliczyć się z klientem.

 

§ 3

 1. W przypadku powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu lub jego utracie, strony ustalają, iż Klient zobowiązany będzie do zapłaty HERSON jednorazowej, zryczałtowanej opłaty w wysokości 1000zł celem pokrycia kosztów związanych ze zgromadzeniem dokumentacji i czynnościami administracyjnymi koniecznymi w związku ze zgłoszeniem szkody i przeprowadzeniem procesu jej likwidacji.
 2. W przypadku szkody częściowej klient zobowiązany będzie ponieść koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, które ustalone zostaną kosztorysem wg. cennika  ASO danej marki. Kwoty podlegające zapłacie pomniejszone zostaną o odszkodowanie wypłacone HERSON przez ubezpieczyciela.
 3. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela HERSON w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do dochodzenia przed sądami lub innymi podmiotami odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty pojazdu. Ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela ponosi klient, przy czym na jego wniosek HERSON upoważni klienta do dochodzenia jego roszczeń przed sądem.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel nie ma obowiązku bądź odmawia wypłaty ubezpieczenia w skutek okoliczności leżących po stronie klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia szkody w całości na własny koszt.

  § 4

  1. Klient zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz HERSON uiszczonych przezeń należności z tytułu opłat, kar, mandatów, itp. powstałych w związku z korzystaniem przez klienta z pojazdu.
  2. Klient ponosić będzie wszelką i wyłączną odpowiedzialność zarówno cywilną jak i finansową za zdarzenia i skutki zdarzeń, które wystąpią w związku z używaniem przez klienta pojazdu, bez względu na przyczyny, okoliczności i miejsce ich powstania i zobowiązuje się zwrócić HERSON wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zgłoszonych roszczeń.
  3. HERSON nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy klienta lub osób trzecich.

  § 5

 5. W przypadku uchybienia przez klienta terminowi zwrotu pojazdu, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz HERSON wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 1000zł za każdą rozpoczętą dobę.
 6. Niezależnie od powyższego HERSON uprawniony będzie do odbioru pojazdu klientowi bez uprzedniego wezwania. Klient wyraża zgodę na odbiór pojazdu przez HERSON z miejsca jego przechowywania. Klient zobowiązuje się nie utrudniać HERSON odebrania pojazdu oraz zapewnić mu wszelką konieczną pomoc. W takim przypadku klient zobowiązany będzie zwrócić HERSON koszty poniesione przezeń w związku z odebraniem pojazdu, łącznie z kosztami interwencji osób trzecich, holowania, transportu, dozoru, itp.